Energetický audit

Zákon č.321/2014 o energetickej efektívnosti definuje energetický audit takto:

Energetickým auditom sa rozumie “systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke alebo v zariadení na poskytovanie súkromných služieb, alebo verejných služieb”. Výstupom z energetického auditu je písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list.

Energetický audit slúži na zhodnotenie súčasného stavu energetického hospodárstva  budovy resp. komplexu budov vrátane prevádzkovaných technológií. Má za cieľ nájsť najefektívnejšie možnosti úspor a navrhnúť opatrenia, ktoré povedú k zníženiu energetickej náročnosti.

Energetický audit vykonáva energetický audítor. (Zoznam energetických audítorov.)