Postup auditu

Energetický audit prebieha nasledujúcim spôsobom:

Prvé stretnutie

Energetický audit sa začína nadviazaním kontaktu medzi objednávateľom energetického auditu a audítorom. Nasleduje osobné stretnutie, na ktorom audítor získa základné údaje o predmete energetického auditu. Zodpovední pracovníci objednávateľa predstavia objekty a technológie, ktoré budú predmetom auditu a urobia s audítorom predbežnú prehliadku týchto objektov.

Stanovenie ceny energetického auditu

Na základe prvého stretnutia energetický audítor urobí zoznam činností, ktoré budú súčasťou auditu a v prípade potreby osloví špecialistov pre príslušné odbory. Na základe zoznamu činností a uvažovaného času potrebného na spracovanie auditu stanoví audítor cenu auditu, ktorú oznámi objednávateľovi.

Zber údajov

Po podpise zmluvy na vykonanie energetického auditu, pripraví energetický audítor objednávateľovi zoznam podkladov, ktoré je potrebné poskytnúť pre vykonanie auditu. Jedná sa hlavne o spotreby a ceny jednotlivých energií za posledné tri roky a dokumentáciu o objektoch a technológiách využívaných v rámci rozsahu predmetu auditu.

Vyhodnotenie údajov

Po získaní požadovaných údajov od objednávateľa energetický audítor spracuje energetickú bilanciu predmetu auditu. Na základe pochopenia stavu predmetu auditu audítor stanoví oblasti možných úspor energie. Audítor prejedná so objednávateľom možnosti úspor a budú vybrané tie, ktoré na prvý pohľad vykazujú najvyššiu efektívnosť.

Vybrané alternatívy audítor detailne rozpracuje a stanoví ekonomické parametre. Na základe nich v správe odporučí objednávateľovi realizáciu tých opatrení, ktoré sú najvhodnejšie pre daného objednávateľa ako technicky, tak aj ekonomicky.

Správa z energetického auditu

Na záver je spracovaná správa z energetického auditu a táto správa je odovzdaná objednávateľovi.

 

Legislatíva upravujúca postup auditu a obsah správy:

Postup pri výkone energetického auditu a obsah písomnej správy stanovuje Vyhláška MH SR č. 179/2015 z.z.

Priemyselné audity podľa zákona NR SR č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení zákona č. 17/2007 Z.z. sa týkajú priemyselného a poľnohospodárskeho sektora.