Energetický audit
na mieru

Čo je a čo nie je energetický audit

Čo je energetický audit

Energetickým auditom sa rozumie „systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke alebo v zariadení na poskytovanie súkromných služieb, alebo verejných služieb“ (zákon č.321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti …).

Výstupom z energetického auditu je písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list.

Energetický audit slúži na zhodnotenie súčasného stavu energetického hospodárstva, budovy resp. komplexu budov vrátane prevádzkovaných technológií. Má za cieľ nájsť najefektívnejšie možnosti úspor a navrhnúť opatrenia, ktoré povedú k zníženiu energetickej náročnosti.

Energetický audit môže realizovať iba energetický audítor s osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon energetického audítor, zapísaný v zozname energetických audítorov vedenom Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA).

Čo nie je energetický audit

Energetický audit nie je – energetický certifikát.

Energetický certifikát budovy zatrieďuje budovu do energetickej triedy v rozmedzí A až G z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti.

ALL ENERGY s.r.o. nevykonáva energetickú certifikáciu budov a nevystavuje energetické certifikáty.

Pokiaľ potrebujete iba energetický certifikát budovy, vyhľadajte autorizovaného stavebného inžiniera s odbornou spôsobilosťou Energetická hospodárnosť budov (napríklad tu), alebo oslovte spoločnosti, ktoré tieto služby poskytujú.

Kedy je nevyhnutný energetický audit

Povinnosť vypracovať energetický audit podľa zákona č.321/2014 Z.z. platí pre veľký podnik každé štyri roky.

Veľkým podnikom sa pre potreby uvedeného zákona rozumie podnik s počtom zamestnancov väčším ako 250, alebo ročným obratom presahujúcim 50 mil.€ alebo celkovou ročnou súvahou presahujúcou 43 mil.€ alebo ak viac ako 25% v podniku je vo vlastnícve štátu, alebo obce.

WhatsApp chat