Postup energetického auditu

Postup energetického auditu

Energetický audit prebieha nasledujúcim spôsobom:

Prvé stretnutie

Energetický audit sa začína nadviazaním kontaktu medzi objednávateľom energetického auditu a audítorom. Nasleduje osobné stretnutie, na ktorom audítor získa základné údaje o predmete energetického auditu. Objednávateľ predstaví objekty a technológie, ktoré budú predmetom auditu a urobí s audítorom predbežnú prehliadku týchto objektov.

Stanovenie ceny energetického auditu

Na základe prvého stretnutia a predbežnej obhliadky predmetu auditu energetický audítor urobí zoznam činností, ktoré budú súčasťou auditu a v prípade potreby osloví špecialistov pre príslušné odbory. Na základe zoznamu činností a uvažovaného času potrebného na spracovanie auditu stanoví audítor cenu auditu, ktorú oznámi objednávateľovi.

Zber údajov

Po podpise zmluvy na vykonanie energetického auditu, pripraví energetický audítor objednávateľovi zoznam podkladov, ktoré je potrebné poskytnúť pre vykonanie auditu. Typický zoznam údajov nájdete Tu. Jedná sa hlavne o spotreby a ceny jednotlivých energií za posledné tri roky a dokumentáciu o objektoch a technológiách využívaných v rámci rozsahu predmetu auditu. Audítor prípadne ďalší špecialisti (napr. stavebný inžinier) vykonajú podrobnú prehliadku predmetu auditu a zhotovia fotodokumentáciu, ktorá bude použitá pri spracovaní bilancií a v správe k energetickému auditu.

 Vyhodnotenie údajov

Po získaní požadovaných údajov od objednávateľa energetický audítor spracuje energetickú bilanciu predmetu auditu a bilanciu nákupu jednotlivých energetických médií. Na základe pochopenia stavu predmetu auditu audítor stanoví oblasti možných úspor energie. Audítor prejedná so objednávateľom možnosti úspor a budú vybrané tie, ktoré na prvý pohľad vykazujú najvyššiu efektívnosť.
Vybrané alternatívy audítor detailne rozpracuje a stanoví ekonomické parametre. Na základe nich v správe odporučí objednávateľovi realizáciu tých opatrení, ktoré sú najvhodnejšie pre daného objednávateľa ako technicky, tak aj ekonomicky.

Správa z energetického auditu

Na záver je spracovaná Správa z energetického auditu a táto správa je odovzdaná objednávateľovi. Výsledky energetického auditu vykonávaného z dôvodu povinnosti podľa §12 ods.11 zákona č.421/2014 Z.z. sú zosumarizované vo formulári Súbor údajov pre monitorovací systém a sú zasielané na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru.

Nevyhnutným predpokladom vypracovania a včasného odovzdania energetického auditu je promptná spolupráca zadávateľa auditu s
energetickým audítorom.

Čo bude potrebovať energetický audítor

  • vykonať osobnú obhliadku predmetu auditu – obhliadku areálu, prípojok médií a meracích miest, obhliadku budov z vonkajšej strany, obhliadku miestností v budovách, vykurovacích zariadení, zariadení na prípravu teplej vody, ventilačných a klimatizačných zariadení, osvetlenia, obnoviteľných zdrojov energie (OZE), technologických zariadení
  • údaje a dokumenty preukazujúce spotreby jednotlivých energetických médií (elektrina, zemný plyn, pohonné hmoty, teplo, atď.) napr. faktúry
  • informácie o využívaní budov, ktoré sú predmetom auditu – režim používania (smennosť), počet zamestnancov
WhatsApp chat